Smluvní podmínky

Tato služba je provozována firmou VARBO CORPORATION s.r.o. (dále jen my, nás, naše), registrovanou v Praze, České republice s firemním číslem 284 48 069 a naše registrovaná kancelář je na Varšavské 13, Praha 2, 120 00, Česká republika.

1. Podrobně si, prosím, tyto smluvní podmínky (dále jen Podmínky) přečtěte. Používáním našich webových stránek a obsahu, který se na nich nachází, včetně jakýchkoli her, widgetů, embedovatelných přehrávačů videa a RSS kanálů (dále jen naše Služby), vyjadřujete akceptování těchto Podmínek, Politiky ochrany soukromí, Obchodního řádu a dalších dokumentů, směrnic a pravidel pravidelně zveřejňovaných v našich Službách (a začleněných do Podmínek za tuto zmínku). Politika ochrany soukromí a Obchodní řád jsou přístupné skrze odkazy na zápatí našich webových stránek.

2. Pokud nesouhlasíte s těmito Podmínkami, nenavštěvujte a nepoužívejte, prosím, naše Služby.

3. Tyto Podmínky mohou být kdykoli upraveny. Pravidelně je, prosím, navštěvujte, abyste si byli vědomi jakékoli změny. Váš přístup k našim Službám poté, co byly provedeny změny v Podmínkách, naznačuje Váš souhlas s upravenými Podmínkami a právně se k němu váže.

 

Používání našich Služeb

4. Souhlasíte s používáním našich Služeb pouze pro legitimní činnosti, a tak, aby neomezovaly nebo nepřekážely žádné osobě v užívání našich Služeb, a byly v souladu s Podmínkami a všemi vztahujícími se zákony a předpisy.

5. Při přístupu k našim Službám souhlasíte s tím, že jich budete používat jen pro své osobní a nekomerční užití, a nebudete je používat k reklamním, obchodním nebo jiným komerčním účelům. Souhlasem se také zavazujete k tomu, že nebudete obsah našich Služeb jakkoli měnit nebo přetvářet, s výjimkou pro Vaše osobní, nekomerční použití. Pokud budete chtít použít obsahu našich Služeb z jakéhokoli jiného důvodu, budete nejdříve potřebovat naše písemné svolení.

6. Může se stát, že omezíme některé nebo i všechny naše služby (včetně diskusních fór a komunit) jen pro registrované uživatele. Pokud disponujete identifikačním kódem uživatele, heslem nebo jinou informací patřící k naší bezpečnostní proceduře, musíte tuto informaci uchovávat v tajnosti a zamezit přístupu třetí strany. Všechny osobní informace, poskytnuté jako součást registračního procesu či jiných interakcí, budou sesbírány, uloženy, a používány v souladu s naší Politikou ochrany soukromí. Vyhrazujeme si právo na zrušení libovolného uživatelského jména a hesla, ať už zvoleného Vámi nebo přiděleného námi, v případě že dojde k porušení těchto Podmínek.

7. Pokud je Vám méně než 16 let, budete potřebovat svolení rodiče nebo zákonného zástupce k používání interaktivních služeb, jako například přenos nebo nahrávání jakéhokoli obsahu na naše Služby. Pokud je Vám méně než 16 let, nesmíte nám či kterémukoli uživateli našich Služeb prozradit žádné z Vašich nebo cizích osobních údajů, včetně telefonního čísla, adresy a emailové adresy.

8. Nemáme odpovědnost za to, že je obsah našich služeb ve Vaší zemi nevhodný nebo nedostupný. Každý uživatel je povinen používat našich Služeb v souladu s místními zákony a předpisy.

 

Práva k duševnímu vlastnictví

9. Všechny informace, data, text, dokumenty, grafika, loga, design, obrázky, fotografie, videa, podcast, weblogy, RSS kanály, widgety, přehrávače médií, software, interaktivní funkce, reklama a další obsah, služby nebo materiál (či jejich části) které jsou přístupné skrze naše Služby (či Materiály) jsou chráněny autorským právem, ochrannou známkou, databázovými právy a dalšími právy duševního vlastnictví a jsou námi vlastněné nebo licencované, nebo námi používané podle daných práv a regulací. Nic zde obsažené by mělo být považováno za samozřejmě přiznané, či jinak, jakákoli jiná licence nebo právo používat Materiály než v souladu s těmito podmínkami neplatí.

10. Pokud není uvedeno jinak přímo v našich Službách, není dovoleno kopírovat, ukládat na kterýkoliv typ média (platí i pro ostatní webové stránky), distribuovat, posílat, publikovat, vysílat, měnit nebo ukazovat na veřejnosti žádnou část našich Služeb bez našeho předchozího písemného povolení (a bez předchozího písemného souhlasu majitele vlastnických práv na daný duševní majetek, pokud je to potřeba), v souladu s Copyright, Designs and Patents Act z roku 1988.

 

Uživatelské Příspěvky do našich Služeb

PROSÍM, POZORNĚ SI PŘEČTĚTE TUHLE SEKCI, NEŽ BUDETE COKOLI NAHRÁVAT NEBO JINAK PŘENÁŠET NA NÁŠ WEB. POKUD NÁM NECHCETE POSKYTNOUT OPRÁVNĚNÍ POPSANÁ V TĚCHTO PODMÍNKÁCH, NENAHRÁVEJTE, PROSÍM, ŽÁDNÉ VAŠE PŘÍSPĚVKY NA NÁŠ WEB.

11. Nyní nebo v budoucnu můžeme umožnit uživatelům nahrávat či jinak přenášet (dále jen „nahrávat“) své příspěvky (včetně libovolných textů, fotografií, grafiky, videa či zvukových nahrávek) do našich Služeb. (dále jen „Uživatelské Příspěvky“).

12. Kdykoli použijete službu, která Vám umožňuje nahrávat Uživatelské Příspěvky nebo vytvářet kontakt s ostatními uživateli našich služeb, musíte se řídit standardy o obsahu vypsané v Obchodním řádu. Slibujete, že jsou všechny Vaše Uživatelské Příspěvky v souladu s Obchodním řádem a že uhradíte jakékoli náklady plynoucí z porušení tohoto slibu.

13. Zůstáváte vlastníkem autorského práva na jakékoliv originální Uživatelské Příspěvky, které nahrajete. Nahráním Uživatelského Příspěvku na kteroukoli naši Službu (včetně kteréhokoli fóra, blogu, sociální sítě, diskusní stránky či foto nebo video alba), a s přihlédnutím k tomu, že Vám je umožněno nahrávání libovolných Uživatelských Příspěvků (což považujete za dostatečnou výhodu), neodvratně a bezpodmínečně nám poskytujete bezplatnou, neexkluzivní, celosvětovou, royalty-free, podlicencovatelnou licenci na veškerá práva, název a zisk z takového Uživatelského Příspěvku, takže my nebo naši nástupci mohou Uživatelské Příspěvky jakýmkoli způsobem používat, včetně a bez výjimky práva na kopírování, množení, úpravy, přeformátování, a dále odvozování nebo vkládání do jiných prací, přenos, distribuci, předvádění, vysílání, komercializaci či jiným způsobem takový Uživatelský Příspěvek poskytnout veřejnosti (ať už celý nebo v částech či kopiích) v jakémkoli formátu a na libovolném známém nebo vyvíjeném médiu po celou dobu existence takových práv (včetně všech obnovení, oživení, reverzí a rozšíření takových práv) a poté po maximální možnou dobu trvání.

14. Povolení, které nám bylo takto poskytnuto, není exkluzivní, tudíž můžete Uživatelské Příspěvky dále používat dle libosti, včetně umožnění ostatním jej používat, pokud takové používání nebude ovlivňovat nebo poškozovat práva, které jste nám poskytl(a).

15. Opravňujete nás udělovat a my tímto udělujeme každému uživateli našich Služeb neexkluzivní licenci na prohlížení, poslouchání, čtení, sledování, stahování, odkazování a další přístup na Uživatelské Příspěvky do našich Služeb skrze naše Služby, a jinak používat Uživatelské Příspěvky tak, jak je umožněno našimi Službami, a v souladu s těmito Podmínkami.

16. Jste plně zodpovědný(á) za své vlastní Uživatelské Příspěvky a případné následky jejich nahrávání na naše Služby.               Slibujete, že:

(a) Uživatelský Příspěvek je Vaše vlastní originální práce a vlastníte veškerá práva, název a podíl na Uživatelském Příspěvku a/nebo vlastníte všechny nutné licence, práva a svolení k používání a autorizujete nás k používání všech práv duševního majetku (včetně autorského práva) k takovému Uživatelskému Příspěvku, tak abychom Uživatelský Příspěvek mohli používat v souladu s Podmínkami;

(b) nic v Uživatelském Příspěvku je urážlivé, obscénní, nevhodné, pornografické, sexuálně viditelné, obtěžující, vyhrožující nebo útočné, vyvolávající rasovou, kulturní nebo náboženskou nenávist, zosobňující nebo pokoušející se zosobnit jakoukoli jinou osobu, opovrhující soudem, porušující jakýkoliv zákon nebo regulaci, nabádající k trestné činnosti (včetně a bez výjimek činnosti, která by byly považovány za trestný čin podle Terrorism Act z roku 2006) nebo vytváří společenskou zátěž a/nebo je jinak v rozporu s kterýmkoliv ze zákonů České Republiky, Evropské Unie či jiného zákonu nebo předpisu.

(c) není dovoleno získávat, shromažďovat, vytvářet, přenášet, množit, mazat, upravovat nebo zveřejňovat jakýkoli materiál, data nebo informace, ať už osobně identifikovatelné nebo ne, poskytnuté nebo týkající se jiné osoby, firmy nebo podniku, ve spojení s Vaším Uživatelským Příspěvkem nebo s používáním našich Služeb, pokud k takové činnosti nemáte výslovné, předcházející povolení takové osoby (nebo jejího rodiče či zákonného zástupce, v případě že je osobě méně než 16 let), firmy nebo podniku.

(d) Uživatelský Příspěvek neobsahuje žádný vir, nakažený soubor, cancelbot, soubor typu červ či jiný závadný obsah určený k přerušení, zničení, omezení nebo narušení jakéhokoli software, hardware, telekomunikace, sítě, serveru a dalšího vybavení, a ani žádný adware, spyware, Trojský kůň nebo jiné soubory určené k poškození, zachycování, krádeže či jiného poškození dat a osobních informací;

(e) nebudete falšovat hlavičky TCP/IP paketů nebo jejich části v jakémkoli Uživatelském Příspěvku za jakýchkoli důvodů;

(f) nebudete nahrávat žádný materiál nebo provádět činnosti vedoucí k přenosu nevyžádaných emailů, řetězových zpráv, dotazníků, soutěží, nabídek k pyramidovému typu prodeje, duplikátních nebo nežádoucích zpráv, takzvaného „spamu“ a „phishingu“;

(g) nebudete po nás vyžadovat zaplacení jakékoli částky jakékoli osobě či jiné entitě za využívání jakýchkoliv Uživatelských Příspěvků.

17. Tímto se zříkáte veškerých morálních práv a podobných práv nyní existujících nebo vytvořených v budoucnu, v kterékoli části světa vzhledem k libovolnému Uživatelskému Příspěvku a dáváte nám neexkluzivní, royalty-free, celosvětové právo používat jakýkoliv název, uživatelské jméno, podpis, jakoukoli přezdívku, podobnost, fotografii a/nebo biografický materiál, který jste nám poskytl(a).

18. Zajistíte, aby jakékoli potřebné třetí strany učinily nutná opatření a poskytly všechny potřebné dokumenty, které budeme vyžadovat k potvrzení licencí a práv poskytnutých těmito Podmínkami.

19. Všechny Uživatelské Příspěvky jsou považovány za neutajené a vyhrazujeme si právo je používat, kopírovat, distribuovat a poskytovat třetím stranám jakýkoli materiál pro jakékoli účely. Máme také právo poskytnout nutné informace kterékoli třetí straně, která tvrdí, že je libovolný materiál Vámi nahraný nebo napsaný na náš web v rozporu s právy duševního majetku, právy na soukromí nebo jiné české, evropské nebo dalšího aplikovatelného zákona či předpisu.

 

Odstranění materiálů

20. Jsme oprávnění, ale ne zavázáni (a) aktivně kontrolovat Uživatelské Příspěvky do našich Služeb; a/nebo (b) odstraňovat Uživatelské Příspěvky nahrané do našich Služeb Vámi nebo jinými uživateli, pokud, podle našeho názoru, takové Uživatelské Příspěvky nesouhlasí s těmito Podmínkami.

21. Vyhrazujeme si právo, podle našeho uvážení, kdykoli a nezávazně a s ohlášením nebo bez, (a) nenahrát žádné Uživatelské Příspěvky na naše Služby; (b) odstranit nebo suspendovat přístup k Uživatelským Příspěvkům; (c) zrušit Vaši registraci (pokud existuje) a právo na přístup k našim Službám nebo k možnosti nahrávat Uživatelské Příspěvky; a (d) použít jakýkoliv technologický, legální, operativní nebo jiný dostupný prostředek k prosazení Podmínek, včetně a bez výjimek zablokování specifických IP adres nebo deaktivace Vaší registrace a/nebo uživatelského jména a hesla (pokud existuje).

22. Pokud jste majitel vlastnických práv (nebo zástupce majitele vlastnických práv) a myslíte si, že nějaký obsah (včetně Uživatelských Příspěvků) obsažený v našich Službách patří Vám a přejete si jej odstranit či k nim zamezit přístup, pošlete prosím email s předmětem zprávy obsahující větu „Žádost o odstranění“ na běžnou emailovou adresu vypsanou v záložce Contact Us na stránce na které se obsah nachází.

V emailové zprávě prosím uveďte následující informace:

·         detaily o obsahu, o kterém tvrdíte, že porušuje právo, nebo je předmětem aktivit porušujících právo, spolu s informacemi postačujícími k lokalizaci tohoto obsahu (včetně URL odkazu, a/nebo screenshotu);

·         informace postačující k tomu, abychom Vás kontaktovali, jako adresa, telefonní číslo a emailová adresa;

·         Vaše tvrzení, že:

o    jste majitel vlastnických práv anebo náležitě autorizován k jeho zastupování;

o    si myslíte, že používání obsahu způsobem, na který upozorňujete, není povoleno majitelem vlastnických práv, jeho zástupcem, nebo právním řádem;

o    všechny uvedené informace jsou pravdivé a přesné.

 

Důvěra v informace na našich Službách

23. Informace publikované na našich Službách jsou určené pouze pro poskytování obecných informací, ne ke shromažďování hodnověrných rad. Neručíme za to, že všechny naše Materiály jsou přesné a bezchybné a nebereme na sebe zodpovědnost za důvěru, kterou Vy, či kdokoli, kdo může být informovaný o obsahu našich Služeb, do našich Služeb vložíte.

24. Berete na vědomí, že při používání našich Služeb přicházíte do kontaktu s Materiály z různých zdrojů, a že nemáme odpovědnost za obsah, pravdivost, přesnost, užitečnost ani bezpečnost takových Materiálů. Nepotvrzujeme pravdivost jakýchkoli Uživatelských Příspěvků nebo jakéhokoli názoru, doporučení či rady napsané v Uživatelských Příspěvcích a odmítáme zodpovědnost za takovéto Uživatelské Příspěvky a jiný materiál.

25. Snažíme se o pravidelné aktualizace našich Služeb a obsah se tedy může kdykoli změnit. Můžeme kdykoli zamezit přístupu k našim Službám, nebo je na dobu neurčitou zcela zablokovat, podle vlastního úsudku. Materiály se mohou kdykoli stát zastaralými a my nemáme povinnost je aktualizovat.

 

Záruky a odmítnutí odpovědnosti

26. Naše Služby jsou poskytované formou „takové jaké jsou“ a „tak jak jsou přístupné bez jakéhokoliv zastoupení nebo schválení jakéhokoli druhu V maximálním rozsahu povoleným příslušným zákonem odmítáme všechny záruky a jiné podmínky, vyjádřené či naznačené, vztahující se k našim Službám a používání našich Služeb (včetně a bez výjimky kvalitu, vhodnost pro určitý účel, neporuchovost, kompatibilitu, bezpečnost a přesnost).

27. Neručíme za to, že funkce Materiálů v našich Službách budou nepřerušené a bezchybné, že nedostatky budou opraveny, a že naše Služby, nebo servery, na kterých jsou k dispozici, neobsahují viry a chyby.

 

Omezení odpovědnosti

28. Nepřijímáme odpovědnost za Uživatelské Příspěvky od našich uživatelů. Používání našich Služeb, Materiálů a/nebo Uživatelských Příspěvků je zcela na Vaše vlastní riziko.

29. V maximálním rozsahu povoleným příslušným zákonem se my, další členové VARBO CORPORATION s.r.o. a třetí strany s námi spojené, tímto zříkáme veškeré odpovědnosti za všechny přímé, nepřímé, následné, speciální nebo exemplární ztráty nebo poškození (ať už byly tyto ztráty předvídané, předvídatelné, známé nebo ne) vyvstávající z používání našich Služeb nebo činností s nimi spojených, a zahrnujících bez omezení: (a) újma a/nebo poškození osob nebo majetku jako důsledek jakéhokoliv tvrzení, včetně skutečných nebo domnělých urážek; (b) ztráty utrpěné jakoukoli třetí stranou, včetně porušení práv duševního majetku nebo práva na soukromí; (c) ztrátu dat; (d) ztrátu příjmů nebo předpokládaných zisků; (e) obchodní ztrátu; (f) ztrátu příležitostí; (g) ztrátu předpokládaných úspor; (g) plýtvání času v kanceláři nebo managementem; (i) ztrátu pověsti nebo reputace.

30. Toto nezahrnuje a neovlivňuje naši odpovědnost za úmrtí nebo zranění osoby z důvodu naší nedbalosti, záměrnou dezinformaci nebo zkreslení základních věcí, nebo jakoukoli jinou odpovědnost, která nemůže být vyloučena nebo omezena v souladu s platnými zákony nebo předpisy.

31. Neneseme odpovědnost za jakékoli porušení těchto Podmínek způsobených okolnostmi mimo naši kontrolu.

  

Úhrada výdajů

32. Souhlasíte s tím, že nám, našim pracovníkům, ředitelům, zaměstnancům, agentům, zastupitelům, licenzorům, dodavatelům a provozovatelům služeb uhradíte veškeré výdaje v souvislosti s jakýmikoli nároky, akcemi, postupy, ztrátami a výdaji utrpěnými nebo vynaloženými jako výsledek Vašeho přístupu a používání našich Služeb jinak než v souladu s těmito Podmínkami nebo jinými platnými zákony nebo předpisy.

 

Viry, hackerství a další přestupky

33. Je zakázáno zneužívat našich Služeb k nahrávání, přenášení nebo posílání virů, nakažených souborů, cancelbotů, Trojských koňů, červů, časových nebo logických bomb, keyloggerů, spyware, adware nebo jiného materiálu určeného k nepříznivému ovlivňování počítačového software, hardware nebo telekomunikačního vybavení, nebo ke stahování či mazání jakýchkoli dat nebo osobních informací. Je zakázáno pokoušet se o získání neautorizovaného přístupu k našim Službám, k serverům na kterých jsou provozované nebo k jiným serverům, počítačům a databázím spojených s našimi Službami. Je zakázáno útočit na naše Služby pomocí odmítnutí služby (denial of service) nebo distribuovaného odmítnutí služby (distributed denial of service) nebo jakýmkoli jiným způsobem.

34. Jakékoli porušení tohoto nařízení představuje, podle Computer Misuse Act z roku 1990, trestný čin. Každý takový přestupek budeme oznamovat příslušnému zákonnému orgánu a budeme spolupracovat na odhalení pachatele. V případě že se takového činu dopustíte, veškerá Vaše práva k používání našich Služeb okamžitě zaniknou.

35. Nejsme zodpovědní za ztráty nebo poškození způsobené útoky typu distribuované odmítnutí služby, viry nebo jiným technologicky závadným materiálem schopným infikovat Vaše počítačové vybavení, programy, data nebo jiný soukromý materiál při Vašem přístupu k našim Službám, stahováním Materiálů v našich Službách nebo jakýchkoli jiných materiálů z webových stránek odkázaných v našich Službách.

 

Odkazy z a na naše Služby

Odkazování z našich Služeb

36. Nemáme kontrolu nad obsahem a dostupností sítí třetích stran, na které máte přístup skrze naše Služby, a všechny tyto odkazy jsou jen pro Vaši informaci. Pokud navštívíte jakoukoli odkázanou stránku, děláte tak na své vlastní riziko a je Vaší zodpovědností provést veškerá obranná opatření proti virům a dalším škodlivým elementům.

37. Nepodporujeme a neodpovídáme (přímo či nepřímo) za jakýkoli obsah, reklamu, produkty, služby a informace přístupné na sítích třetích stran (včetně a bez omezení platbu za a dopravu zboží a služeb), nebo za jakékoli poškození nebo ztrátu zaviněnou Vaším přístupem a používáním sítí třetích stran. Jakékoli Podmínky, záruky nebo reprezentace spojené s jakoukoli činností na sítích třetích stran jsou jen mezi Vámi a správcem dané sítě a/nebo jiné příslušné služby.

 

Odkazování na naše Služby

38. Je dovoleno odkazovat na hlavní stranu kterékoli sítě v rámci našich Služeb bez našeho písemného povolení, POKUD OVŠEM plně souhlasíte s těmito Podmínkami.

39. Není dovoleno vytvářet odkazy na jinou část našich Služeb než na hlavní stránku bez předchozího písemného povolení (pro vyloučení pochybností se takové povolení může považovat za poskytnuté v souvislosti s RSS kanály, widgety a embedovatelnými přehrávači médií, které můžeme poskytnout ZA PŘEDPOKLADU, že je použijete v souladu s těmito Podmínkami a dalšími instrukcemi zveřejněnými skrze naše Služby).

40. Všechny odkazy na naše Služby musí být vytvořeny tak, aby byly férové a legální a nepoškozovaly naši reputaci nebo jí zneužívaly. Není dovoleno vytvářet odkazy tak, aby naznačovaly jakoukoli formu asociace, reprezentace, povolení nebo schválení, které neexistuje. Odkazy na naše Služby neznamenají, že povolujeme, nebo že jsou přidružené jiné odkazované síti, nebo že je kterákoli jiná síť oprávněná k používání ochranných známek, obchodních jmen, značek, log nebo autorských práv patřících nám nebo našim pobočkám a licenzorům.

41. Odkazy na naše Služby nejsou povolené z následujících „vyřazených webových stránek“:

·         stránky, které vyvolávají rasovou, náboženskou, genderovou, sexuální nebo jinou nenávist, nebo podporují, vyvolávají či podporují antisociální chování;

·         stránky, které podporují, vyvolávají nebo podporují násilí;

·         stránky, které podporují, vyvolávají nebo podporují terorismus či jiné aktivity které ohrožují národní bezpečnost České republiky;

·         stránky, které diskriminují určitou sociální skupinu či jinak zneužívají zranitelné části společnosti;

·         stránky, které podporují, vyvolávají nebo podporují ilegální činnost.

·         stránky, které jsou zavádějící, pornografické, urážlivé, obsahující ilegální či jiný, podle zákonů České republiky žalovatelný, obsah; nebo

·         stránky, které porušují soukromí jednotlivce.

 

Reklama a sponzoring

42. Některé z našich Služeb občas můžou obsahovat reklamu nebo sponzoring. Inzerenti a sponzoři jsou zodpovědní za to, aby byly všechny materiály vložené do našich Služeb v souladu se zákony, předpisy a těmito Podmínkami. Nejsme zodpovědní za jakoukoliv chybu nebo nepřesnost v takových reklamních nebo sponzorských materiálech.

 

Software

43. Čas od času může být některý software, který je chráněnou prací nás nebo našich dodavatelů, uvolněn ke stažení skrze naše Služby. Jste licencovaní k neexkluzivnímu použití takového software jen pro účely, ke kterým je daný software určený. Není dovoleno používat software k jakýmkoli jiným účelům, distribuovat, prodávat, dekompilovat, zpětně analyzovat, rozkládat nebo jinak se softwarem nakládat.

 

Soukromí

44. Bereme Vaše soukromí velmi vážně. Jsme registrovaní pod Data Protection Act z roku 1998. Všechny Vámi poskytnuté soukromé informace během registračního procesu a/nebo při jiné interakci s našimi Službami budou sesbírány, uloženy a používány v souladu s naší Politikou ochrany soukromí. Používáním našich Služeb s tímto procesem souhlasíte a slibujete, že všechna poskytnutá data jsou pravdivá.

 

RSS kanály, widgety a embedovatelné přehrávače médií

45. Stažením RSS kanálu z našich Služeb, přidáním widgetů nebo embedovatelných přehrávačích médií na webovou stránku souhlasíte s těmito Podmínkami, včetně, pro vyloučení pochybností, podmínky uvedené v této „RSS kanály, widgety a embedovatelné přehrávače médií“ sekci a podmínky vymezené v sekci „Odkazování na naše Služby“.

46. S přihlédnutím k těmto Podmínkám Vám poskytujeme nepřenosnou, nesublicencovatelnou, royalty-free, neexkluzivní licenci na zobrazení aktivních odkazů, dalších identifikátorů zdroje a dalších informací a materiálů na Vaší webové stránce (dále jen Vaše Stránka), které si konkrétně vyberete k odběru buď skrze RSS kanál, naše widgety nebo embedovatelné přehrávače médií (dále jen „náš Obsah“).

47. NEMŮŽETE UŽIVATELE PŘÍMO ČI NEPŘÍMO ÚČTOVAT ZA PŘÍSTUP K NAŠEMU OBSAHU, JINAK KOMERCIALIZOVAT TENTO OBSAH NEBO SE POKOUŠET JEJ JAKKOLI PŘEPRODÁVAT. RSS KANÁLY A/NEBO WIDGETY A/NEBO EMBEDOVATELNÉ PŘEHRÁVAČE MÉDIÍ NESMÍ BÝT POUŽÍVÁNY VE SPOJENÍ S KOMERČNÍMI AKTIVITAMI.

48. Není dovoleno přímo nebo nepřímo měnit, editovat, přidávat nebo dělat výtahy z našeho Obsahu, jakéhokoli obsahu v našich Službách nebo vkládat kteroukoli část našeho Obsahu do HTML souboru.

49. Můžeme omezit, suspendovat nebo zrušit naše RSS kanály a/nebo widgety a/nebo embedovatelné přehrávače médií, Vaši licenci k jejich používání, Váš přístup k RSS kanálům a/nebo widgetům a/nebo embedovatelným přehrávačům médií nebo k našemu Obsahu, kdykoli, a bez závazků. Souhlasíte se zničením všech kopií RSS kanálů, widgetů, embedovatelných přehrávačů médií a jakéhokoli našeho Obsahu, pokud Vám pošleme výpověď.

50. Slibujete, že:

(a) Vaše Stránka není na seznamu vyřazených webových stránek a neobsahuje materiál, který je urážející, pornografický, obscénní nebo který může poškodit reputaci nám nebo firmě VARBO CORPORATION s.r.o., nebo porušuje práva jakékoli třetí strany;

(b) Uživatelé Vaší Stránky jsou povinni jednat v souladu s podmínkami podobnými těmto ve vztahu s pravidly pro používání našeho Obsahu.

 

Pořadí

51. Pokud je nějaký konflikt mezi těmito Podmínkami a jinými pravidly vypsanými v našich Službách, vztahující se ke konkrétní věci (včetně Obchodního řádu), platí to novější.

 

Oddělitelnost

52. Pokud je cokoli v těchto Podmínkách shledáno jako nelegální, neplatné nebo jinak nevykonatelné kvůli zákonům státu nebo země, ve které mají tyto Podmínky vstoupit v platnost, pak bude, v soudní oblasti ve které je podmínka ilegální, neplatná nebo nevykonatelná, oddělena nebo odstraněna z těchto Podmínek, přičemž zbývající Podmínky zůstanou platné v plném rozsahu a šíři a dále budou závazné a vynutitelné.

 

Jurisdikce

53. Tyto Podmínky se řídí a jsou vytvořené v souladu se zákony České republiky a Evropské unie.

 

Spory

54. Všechny spory vyvstávající nebo související s našimi Službami budou adresovány soudům České republiky.

Naposledy aktualizováno: 15. září 2010

 

 

Tematické vyhledávání

Monini Olive Oil Evian Water Margaux

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE